Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola és
Gimnázium

OM azonosító: 035200
1223 Budapest Rákóczi út 16.
Tel: +36 1 5778300
email

 

Felvételi tájékoztató

OM azonosító: 035200
Feladatellátási hely kódja: 001

November 25-én 17 órakor iskolai tájákoztató
a leendő 9. évfolyamos tanulók szüleinek

TÁJÉKOZTATÓ
a négyosztályos gimnáziumi képzésről

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium az alábbi négy-évfolyamos gimnáziumi képzéseket kínálja:

  • emelt óraszámú matematika-informatika tantárgyakból;
  • emelt óraszámú angol nyelv tantárgyból;
  • általános tantervű.

Csoportbontásban tanítjuk: a matematikát, az informatikát, az idegen nyelveket és 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyait.

A hozott pontok és központi írásbeli vizsga során legmagasabb pontszámot elért tanulók szóbeli vizsgán/meghallgatáson vesznek részt.

A végső sorrend kialakításához a felvételi eredmény tehát a négyosztályos gimnáziumba jelentkezők számára három fő részből áll elő:

 1. általános iskolai tanulmányi eredmények,
 2. a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú magyar nyelv és matematika feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga,
 3. szóbeli meghallgatás.

Református egyházi köznevelési intézményként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tanuló mögött álló szülők azonos életszemlélettel rendelkezzenek, mint amilyet mi igyekszünk átadni diákjainknak, ezért a szülőket is hívjuk, várjuk egy elbeszélgetésre, amelyen az intézmény részéről az intézményvezető és az intézményi lelkész vesz részt.


Pontozás


HOZOTT OSZTÁLYZATOK ALAPJÁN

Tantárgy

7. év végi osztályzat

8. félévi osztályzat

Magyar nyelv és irodalom

5

5

Történelem

5

5

Tanult idegen nyelv

5

5

Matematika

5

5

Választható: fizika, kémia, biológia, földrajz (term.tud.)

5

5

Összesen

50 pont

ÍRÁSBELI VIZSGA

Matematika

50 pont

Magyar nyelv

50 pont

Összesen

100 pont

SZÓBELI MEGHALLGATÁS

 

általános képzésnél

emelt óraszámú képzésnél

Lelkészi meghallgatás (hitéleti elbeszélgetés)

50 pont

25 pont

Emelt óraszámú képzés tantárgya

---

25 pont

Összesen

50 pont

MEGSZEREZHETŐ PONTOK SZÁMA


Tagozat

Hozott pont

Írásbeli v.

Szóbeli m. és v.

Összesen

Általános

50

100

50

200 pont

Emelt óraszámú

50

100

25 + 25

200 pont

Azonos összpontszámot elért tanulók esetén:

  • református intézményünkben előny az egyházi kötődés (keresztelés, konfirmáció, bérmálkozás, keresztyén közösség tagja).
  • emelt szintű képzéseknél: a végső sorrend kialakításánál először az egységes írásbelin elért pontszámot, másodszor a szóbeli vizsgán elért pontszámot, végül az eddigi tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.
  • általános tantervű képzés esetén: a végső sorrend kialakításánál először az egységes írásbelin elért pontszámot, másodszor a szóbeli meghallgatáson elért pontszámot, végül az eddigi tanulmányi eredményt vesszük figyelembe, amennyiben az elért összpontszám azonos.

Szóbeli meghallgatások időpontja: 2020. február 24 – március 13. között
tanulmányi területenként a honlapon közzétett időbeosztás alapján.

A szóbeli felvételi elbeszélgetések és vizsgák tematikája a továbbiakban található.


 

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges intézményi adatok:


Az intézmény neve

Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium

Intézmény azonosító kód

035 200

Címe

1223 Budapest, Rákóczi út 16.

Telefon, fax száma

+36 – 1 – 5778300

E-mail címe

rozsakerti@rozsakertiskola.hu

Weblap címe

www.rozsakertiskola.hu

Intézményvezető

Bencze Péter

e-mail címe

demjeniskola@gmail.com

Gimnáziumi beiskolázásért felelős

Kúti László

e-mail címe

kuti.laszlo@rozsakertiskola.hu

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges tagozat kódok:


Tagozat kód

Tanulmányi terület

0001

emelt óraszámú oktatás MATEMATIKA és INFORMATIKA tantárgyakból /
4 évfolyamos

0002

emelt óraszámú oktatás ANGOL nyelv tantárgyból / 4 évfolyamos

0003

ÁLTALÁNOS kerettanterv / 4 évfolyamos

 

TANULMÁNYI TERÜLETEK LEÍRÁSA

0001

4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) az angol nyelv vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; emelt óraszámú oktatás matematika és informatika tantárgyakból; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszünk.

0002

4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv; emelt óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyból; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszünk.

0003

4 évfolyamos általános képzés; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) az angol nyelv vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszünk.

A felvételi eljárás rendje

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium országos beiskolázási feladatokat lát el és többféle oktatási profilt kínál.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium előírja a központi írásbeli vizsgát, és megszervezi azt.
A vizsgázók teljesítményének értékelése, a jelentkezők rangsorolásának módja:
Minden gimnáziumunkba jelentkezett tanulót szóbeli elbeszélgetésre hívunk. Ebben a beszélgetésben, melyen az igazgató, az igazgatóhelyettes, valamint a fenntartó képviseletében a lelkipásztor és/vagy az intézményi lelkész vesz részt, az alábbi területeket érintjük:

  • a tanuló motiváltsága intézményünk iránt;
  • egyházi kötődés;
  • alapvető bibliaismereti kérdések.

Az általános tantervű osztályban további szóbeli vizsga nincs. Az általános tantervű tanuló-csoportban maximum 200 pont érhető el.
Az emelt óraszámú tagozatokon is maximum 200 pont érhető el, de a tagozat jellegének megfelelően az előzőeken kívül az adott tantárgyból szóbeli vizsgán kell részt venni. A szóbeli elbeszélgetés és a tantárgyi szóbeli vizsga adja a szóbelin szerezhető pontszámot.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 2020/2021-es tanév
9. évfolyamára csak a 2019/2020-as tanévben lezajló felvételi eljárásban való részvétel után lehet felvételt nyerni.


A szóbeli hitéleti elbeszélgetés témakörei gimnáziumunkban

A szóbeli elbeszélgetés során szeretnénk megismerni a tanuló motiváltságát a református egyházi iskola iránt, az értékrendszerét, a keresztyén értékekhez, közösséghez való kötődését.
Ezért kérjük, hogy erre az alkalomra hozzon magával lelkészi / plébánosi ajánlást, valamint egy szülői és egy tanulói motivációs levelet, amelyből kiderül, miért a mi intézményünket választották. Ezen kívül, akinek van, hozza magával a keresztlevelét, konfirmációs / első áldozós / bérmálkozási emléklapját, egyéb keresztyén közösségi emlékét.
Ezen kívül kérésünk, hogy válasszon szabadon egy bibliai igeszakaszt, amely közel áll a szívéhez és arról beszéljen nekünk.
A szóbeli elbeszélgetés az alább kiadott témák egyike alapján folytatódik.

 

A szóbeli elbeszélgetés témakörei:

1. téma: Teremtés és bűneset (Mózes I. könyve 1-3. rész alapján)

2. téma: A zsidó nép kivonulása Egyiptomból (Mózes II. könyve 11-14. rész alapján)

3. téma: Jézus Krisztus születése (Lukács evangéliuma 2. rész alapján)

4. téma: Lévi elhívása (Lukács evangéliuma 5. rész 27-32 versek alapján)

5. téma: A nagy parancsolat (Lukács evangéliuma 10. rész 25-28 versek alapján)

6. téma: Szeretethimnusz (Pál első levele a korinthusiakhoz 13. rész alapján)

7. téma: Húsvét (Lukács evangéliuma 22-24. részek alapján)


 

A szóbeli felvételi vizsgák témakörei gimnáziumunkban

0001 Matematika-informatika tagozat szóbeli témakörei
A szóbeli vizsga matematikai feladatok megoldásából és elméleti kérdések megválaszolásából áll. A felvételi vizsga során mérjük a matematikai fogalmak pontos használatát, a probléma-megoldásban és a logikus gondolkodásban való gyakorlottságot, az elsajátított módszerek alkalmazásának képességét is.
A szóbeli vizsgán csak a feladat megoldásmenetének ismertetését várjuk, rövid felkészülési idő után. A vizsgán számológép használható.

Gondolkodási módszerek

 • Szabatos, pontos szóbeli és írásbeli fogalmazás.
 • Elemek halmazokba rendezése, halmazműveletek.(metszet, unió, különbség)
 • Egyszerűbb kombinatorikai feladatok

Számtan, algebra

 • Műveletek a valós számok körében.
 • Hatványozás és azonosságai egész kitevőre.
 • Négyzetgyök.
 • Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, algebrai törtek előjelének vizsgálata, helyettesítési érték.
 • Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
 • Szöveges feladatok megoldása.
 • Törtrész és százalékszámítás.
 • Egyenes és fordított arányosság, arányos következtetések.
 • Oszthatóság.

Diagramok

 • Oszlop és kördiagramok értelmezése, készítése

Függvények

 • Elsőfokú, másodfokú, abszolútérték függvények.
 • Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
 • Grafikonok olvasása, készítése.

Geometria

 • Nevezetes ponthalmazok (szakaszfelező merőleges, szögfelező) és szerkesztésük
 • Szögek fajtái, mérésük, szögpárok.
 • Sokszögek tulajdonságai, csoportosításuk különböző szempontok szerint.
 • Háromszögek, négyszögek területe, kerülete.
 • Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei.
 • Pitagorasz tétel alkalmazása síkbeli számításoknál.
 • Kör és részeinek kerülete, területe.
 • Síkbeli geometriai transzformációk. (Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés)
 • Szimmetrikus alakzatok. (Tengelyes, középpontos)

0002 angol nyelvi tagozat szóbeli témakörei:
Az emelt óraszámú, haladó angol nyelvi csoportba azok jelentkezését várjuk, akik már korábban is tanultak angolul. Ezért a felvételi alkalmával, egy angol nyelven folytatott beszélgetés során a jelentkező diák két feladatot kap.
Első feladata, rövid felkészülési idő után, néhány magyar mondat angol nyelvre fordítása. Ennél a feladatnál az alapvető nyelvtani szerkezetek ismeretére kérdezünk rá. A mondatok szókincse is a legismertebb, legalapvetőbb angol szavakból áll.
Az ezt követően sorra kerülő beszélgetésen a jelentkező önállóan fejti ki gondolatait az alább megadott tíz témakör egyikéről, kép és irányított kérdések segítségével.

 

NYELVTANI SZERKEZETEK:

 • igeidők (egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt, present perfect, egyszerű jövő, be going to
 • melléknevek (közép és felsőfok) - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some, any, much, many, a lot of, lots of)
 • határozók (idő-, mód- és helyhatározók)
 • létezés kifejezése (létige, there is, there are)
 • kérdésszerkesztés (az felsorolt igeidőkben)
 • feltételes mondatok (első és második)
 • módbeli segédigék (can, could, must, have to, mustn't, don't have to, should, need)
 • névmások (személyes, birtokos, vonatkozó, visszaható, kölcsönös, mutató)
 • kötőszavak (and, but, so stb.)
 • birtoklás kifejezése (of, 's, my/your..., mine/yours...stb.)
 • felszólítás

 

TÉMAKÖRÖK

1.Family, personal details, friends

 • introduction (name, age, date of birth, place of birth, address, job, describing your looks and personality)
 • members of your family, introducing friends (name, job, looks and personal characteristics)
 • friends (when you first met, what you do together, where you go)

2.School

 • plans for the future (What would you like to do?) subjects (favourite subject), timetable
 • classroom, teachers, favourite teacher,

3. Neighbourhood, Housing

 • place of living (house, flat, what type), district, neighbourhood, garden
 • inside the house (rooms: bedroom, bathroom, kitchen, study, living room, attic, basement)
 • furniture, your room (what is it like, what is there?), decorations

4. Free time, hobbies, pets

 • free time activities (which ones do you do?)
 • your hobbies
 • going to the cinema, theatre, concert, museum
 • pets, favourite animal

 

5. Meals and drinks, shopping

 • foods (bakery products, dairy products, fruits, vegetables)
 • healthy food and meals
 • main meals (breakfast, lunch, dinner), favourite food or dish, Hungarian specialities, diets
 • shopping for food (supermarket, hypermarket, market)

6. Daily routine, housework

 • a typical weekday, a typical weekend
 • housework (what housework do you do? How do you share it in your family?)

7. Parts of the body, illnesses, symptoms

 • parts of the body, illnesses, symptoms
 • at the doctors, pharmacy, healthy way of life, taking care of your health

8. Fashion and Clothes

 • shopping for clothes (men’s wear, women’s wear), what is fashionable now?
 • clothes, materials, colours, what do you wear on weekdays and to the theatre or for celebrations?

9. Weather

 • weather, seasons, favourite season, what do you wear in the different seasons

10. Traffic, travelling, giving directions in the city

 • travelling by public transport, tickets, pass, ticket inspectors
 • travelling long distances (train, coach, plane, ship, car), at the airport and the railway station

A négyosztályos gimnázium felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
a 2019/2020. tanévben

(a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján)


Határidők

Feladatok

2019.10.21.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2019.10.21.

A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2019.10.31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2019.11.15.

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2019.12.06.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

2020.01.18.
(szombat)
10:00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2020.01.23.
(csütörtök) 14:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2020.02.06.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2020.02.19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2020.02.24-03.13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
(Az időpont pontosítása az intézmény honlapján lesz közzétéve.)

2020.03.16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2020.03.19-20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020.04.23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2020.04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2020.06.22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.